יש דבר כזה "לא רוצה"

"ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי. וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים".

והמטרידה, אשת פוטיפר, כדרכם של מטרידים, אינה מרפה:

"ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה" (בראשית לט ז ואילך).

הטרדה מינית אינה אפוא תופעה חדשה הגם שלאחרונה נדמה כי  ממדיה גדלו: אנחנו שומעים על הטרדות מיניות בקרב אנשי צבא, מורים ואנשי חינוך, שוטרים, שופטים ואפילו נשיא.

צמד המילים הטרדה מינית מעורר תגובות שונות אצל אנשים שונים. יש הסבורים שהטרדה מינית מחייבת לכל הפחות מגע ללא הסכמה ומתייחסים להטרדה מינית כאל עבירה קרובה לאינוס, אחרים סבורים שכל מחמאה לקולגה יכולה להיתפס בגדר הטרדה מינית והאמת כמובן איננה לא בקצה האחד ולא באחר. הטרדה מינית נמצאת על רצף של התנהגויות או אמירות וכמעט מפתה לומר שאין כאן שחור או לבן אלא לפחות חמישים גוונים של אפור.

בפ"ד בן אשר[1] הוגדרה הטרדה מינית כ:" תופעה חברתית מורכבת. יש לה ביטויים רבים מספור. היא עשויה להתבטא, בקצה אחד של התופעה, בדיבורים בלבד. לעתים הדיבורים נושאים אופי של חיזור מצד אדם אחד אחרי אדם אחר, כשהם משולבים במחמאות, ואפשר שהמחזר אף אינו מודע לכך שיש בדיבורים אלה כדי להטריד את המחוזר. לעתים הדיבורים נושאים אופי של בקשות או הצעות על רקע מיני, והם עשויים להתדרדר עד כדי לחץ ואיומים על רקע זה, כגון איומים בפיטורין מן העבודה. ההטרדה המינית עשויה להתבטא, בקצה השני של התופעה, גם בפגיעה גופנית. לעתים הפגיעה נושאת אופי של מגעים מקריים כביכול, או אופי של ליטוף שאמור להיות נעים, אך אפשר שהיא תגיע כדי עבירה פלילית, למשל: מעשה מגונה או אף אונס. ובין הקצוות של התופעה מצויות צורות רבות של התנהגות ברמות שונות של פגיעה".

החוק הישראלי מתייחס להטרדה מינית כאל עבירה פלילית וכאל עוולה אזרחית. מטרת החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998 כאמור בסעיף 1 הינה "לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים". הטרדה מינית פוגעת בכבודו של האדם, פוגעת בנפשו של האדם ולעיתים אף בגופו.

החוק להטרדה מינית קובע מספר התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית:

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1)   סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)   מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3)   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)   התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א)פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום…

 

כאשר קיימים יחסי מרות בין המטריד למוטרד מדובר בהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.

אנו במסלול האקדמי מעוניינים להבטיח סביבת עבודה וסביבת לימודים  מכבדות, בטוחות וערכיות. המסלול מחויב להגן על עובדיו ועל הסטודנטים ועל כל הבאים בשעריו מפני תופעות פסולות של הטרדה מינית.

במסגרת חובה חוקית ומוסרית זו מינה המסלול האקדמי שתי ממונות המטפלות בכל הקשור למניעת הטרדה מינית.  הממונות, גב' מיכל נמש ואנכי, מטפלות בתלונות הנוגעות להטרדה מינית, מבררות האם אכן מדובר בהטרדה מינית כמוגדר בחוק וממליצות למסלול כיצד לטפל במקרים של הטרדה.

אנו פועלות אף במישור המניעתי למען הגברת התודעה לתופעה על מנת לשרשה מסביבת העבודה והלימודים. כחלק מפעילות זו שקד המסלול על הכנתן של שתי לומדות למניעת הטרדה מינית: לומדה המיועדת לסגל העובדים ולומדה המיועדת לסטודנטים. כל העובדים וכל הסטודנטים מחויבים לבצע את הלומדה מדי שנת לימודים.

מדי שנה אנו מקיימות פעילות הסברתית בנושא מניעת הטרדה מינית במסגרת כנס או הרצאה המוקדשים לנושא. בשנה שעברה גב' לינור אברג'ל, מיס עולם לשעבר ועו"ד כיום, סיפרה לנו את סיפורה המרגש. השנה, כחלק מאירועי היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות כלפי נשים, אנו מזמינות בתאריך 3.12.14 את כל הסגל להקרנת הסרט "ארץ קרה" המבוסס על סיפור אמיתי של נשים המבקשות לעבוד במכרות הברזל ועל היחס המשפיל וההטרדות שהופכות מנת חלקן.

אנו הממונות עומדות לרשות כל עובד וכל סטודנט. ניתן ליצור עמנו קשר בכל עת בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך.

בואו נהפוך יחד את המסלול האקדמי למקום נעים, בטוח ונקי מהטרדות.

בברכה,

נאוה קורמן, עו"ד

הממונה למניעת הטרדה מינית, המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרטי יצירת קשר עם הממונות:

http://www.colman.ac.il/student_info/hatraa_mini/Pages/default.aspx

 

[1]עש"מ 6713/96‏ מדינת ישראל נ' בן אשר, פ"ד נב(1) 650.

ללא שם